3ware 9550SXU Series driver download miễn phí (ver. 3.­00.­02.­140)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 3ware 9550SXU Series driver cho Ổ cứng SATA.

3ware 9550SXU Series (ver. 3.­00.­02.­140) ZIP phát hành 1970.01.01.

File được download 17 lần và được xem 4795 lần.

Loại Ổ cứng SATA
Hãng 3ware
Thiết bị 9550SXU Series
Hệ điều hành Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Server 2008 64bit
Phiên bản 3.­00.­02.­140
Kích thước file 60 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 3ware 9550SXU Series driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Driver for Windows - 2003/­XP/­Vista/­Server 2008 (Windows - 64 bit fits on floppy diskette.­ Also See KB Article 14928 regarding Vista/­WK8 support 3.­00.­02.­140)

Driver Ổ cứng SATA 3ware 9550SXU Series phổ biến:

Driver 3ware Ổ cứng SATA phổ biến: