3ware 9690SA Series driver download miễn phí (ver. 2.­26.­08.­002)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 3ware 9690SA Series driver cho Ổ cứng SATA.

3ware 9690SA Series (ver. 2.­26.­08.­002) ZIP phát hành 1970.01.01.

File được download 2 lần và được xem 2915 lần.

Loại Ổ cứng SATA
Hãng 3ware
Thiết bị 9690SA Series
Hệ điều hành openSUSE 10.2
Phiên bản 2.­26.­08.­002
Kích thước file 63 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 3ware 9690SA Series driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Driver for openSUSE 10.­2 (32-bit Driver diskette image in .­zip format 2.­26.­08.­002)

Driver Ổ cứng SATA 3ware 9690SA Series phổ biến:

Driver 3ware Ổ cứng SATA phổ biến: