3ware 9650SE-2LP driver download miễn phí (ver. 2.­26.­08.­002)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 3ware 9650SE-2LP driver cho Ổ cứng SATA.

3ware 9650SE-2LP (ver. 2.­26.­08.­002) ZIP phát hành 1970.01.01.

File được download 0 lần và được xem 4786 lần.

Loại Ổ cứng SATA
Hãng 3ware
Thiết bị 9650SE-2LP
Hệ điều hành openSUSE 10.2
Phiên bản 2.­26.­08.­002
Kích thước file 50 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 3ware 9650SE-2LP driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Driver for openSUSE 10.­2 (64-bit Driver diskette image in .­zip format 2.­26.­08.­002)

Driver Ổ cứng SATA 3ware 9650SE-2LP phổ biến:

Driver 3ware Ổ cứng SATA phổ biến: